پند های پیامبر(ص) به ابوذر

پند های پیامبر به ابوذر

●ای ابوذر! بسیاری از مردم در مورد دو نعمت مغبون هستند و از آن قدردانی نمی کنند، یکی نعمت تندرستی و دیگری نعمت فراغت.

●کسی که برای فریفتن مردم علم بیاموزد بوی بهشت را نچشیده است.

●ای ابوذر! پیش از آنکه پنج چیز به تو روی آورد، پنج چیز را غنیمت شمار:

جوانی را پیش از پیری، تندرستی را پیش از بیماری، توانگری را پیش از پریشانی، فراغت را پیش از گرفتاری، و زندگی را پیش از مرگ.

●ای ابوذر! بترس از اینکه در حال کناه، مرگت فرارسد که در آن صورت نه راهی برای جبران و توبه باقی می ماند و نه بر بازگشت دوباره به دنیا قادر خواهی بود؛ نه وارثان تو بر ارثی که باقیگذارده ای تو را ستایش می کنند و نه اینکه خدای متعال برآنچه در پیش فرستاده ای عذر تو را خواهد پذیرفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید