کل کل شاعرانه!!

کل کلی شاعرانه

                      حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را                 

       به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

          صائب تبریزی:هرآنکس چیز می بخشد ز جان خویش می بخشد        

        نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

                     اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را             

          به خال هندویش بخشم سر و دست و تن پارا

            شهریار:هرآنکس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد       

           نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن پارا   

            سر و رست و تن پارا به خاک گور می بخشند    

             نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را    

                 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را      

          به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

                            یاری:اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را                     

         به خورشید و فلک سایم از این عزت کف پارا

                       روان و روح و جان ما همه از دولت شاه است       

                من مفلس کیم چیزی ببخشم خال زیبارا

                                  اگر استاد ما محو جمال یار می بودی                  

                 از آن خود نمی خواندی تمام روح و اجزا را

     رند تبریزی:  اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را        

               بهایش هم بباید او ببخشد کل دنیا را

                      مگر من مغز خر خوردم در این آشفته بازاری         

            که او دل رل به دست آرد ببخشم من بخارا را؟

                     نه چون صائب که ببخشم سر و دست و تن و پارا    

             و نه چون شهریارانم ببخشم روح و اجزا را

                    که این دل در وجود ما خدا داند که می ارزد         

              هزاران ترک شیرازی و هزاران عشق زیبا را

                    ولی گر ترک شیرازی دهد دل را به دست ما         

              در آن دم نیز شاید ما ببخشیمش بخارا را

                   که ما ترکیم و تبریزی نه شیرازی شود چون ما      

              به تبریزی همه بخشند سمرقند و بخارا را

     ناشناس1: هرآنکس چیز می بخشد به  زعم خویش می بخشد      

         یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را

                  کسی چون من ندارد هیچ در دنیا و در عقبی            

           نگوید حرف مفتی چون ندارد تاب اجرا را

    م.پگاه:چنان بخشیده حافظ جان سمرقند و بخارا را            

            که نتوانسته تا اکنون کسی پس گیرد آن ها را

                 ازآن پس برسر پاسخ به این ولخرجی حافظ        

                میان شاعران بنگر فغان و جیغ و دعوا را

                 وجود ما معمایی ست پرافسانه و افسون            

                 ببین خود با چنین بخشش معما در معما را!

                بیا حافظ که پنهانی من و تو دور از این غوغا        

              به خلوت با هم اندازیم این دل های شیدا را

               رها کن ترک شیرازی! بیا و دختر لر بین!              

                که بر یک طره ی مویش ببخشی هر دو دنیا را!

               فزون بر چشم و بر ابرو فزون بر قامت و گیسو!          

           نگر بر دلبر جادو که تا ته خوانده دریا را!

              شبی گر بخت ات اندازد به آتشگاه آغوشش             

             ز خوشبختی و خوش سوزی نخواهی صبح فردا را

             شنیدم خواجه ی شیراز میان جمع می فرمود:         

              «پگاه است آنکه پس گیرد سمرقند و بخارا را!»

                                بدین فرمایش نیکو که حافظ کرد می دانم                    

          مگر دیگر به آسانی کسی ول می کند ما را!

    ناشناس2:کلام و درد حافظ از سخاوت یا خساست نیست        

/ 0 نظر / 7 بازدید