جدیدترین نظرسنجی درباره ایران-حتما بخوانید!

جدیدترین نظرسنجی درباره ایران

مؤسسه آمریکایی نظرسنجی پیپا (PIPA) با همکاری دانشگاه مریلند آمریکا به
روش تلفنی و با استفاده از پرسشگران ایرانی اقدام به انجام یک نظرسنجی در
ایران کرده که نتایج جالب و قابل‌توجهی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جامعه آماری این نظرسنجی متشکل از همه
استان‌های کشور بوده و جمعیت شهری و روستایی را در برگرفته است. حجم
نمونه این نظرسنجی متشکل از 1003 نفر بزرگسال با ترکیب جنسیتی 51 درصد زن
و 49 درصد مرد بوده‌ است. نظرسنجی مذکور از تاریخ 27 آگوست تا 10 سپتامبر
2009 (5 تا 19 شهریور 1388) صورت گرفته و نتایج آن در تاریخ 20 سپتامبر
2009 (29 شهریور 1388) انتشار یافته است.
.

درباره انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سوالات زیر پرسیده شده
است
:
آیا شما در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شرکت داشتید؟

از پاسخگویان 87 درصد به این سوال پاسخ بلی و 12درصد پاسخ خیر داده‌اند.
یک ‌درصد نیز از پاسخ به این سوال امتناع کرده‌اند
شما در انتخابات به چه کسی رای دادید؟

اعلام شده که 55 درصد به احمدی‌نژاد،14 درصد به میرحسین موسوی، 3 درصد
به محسن رضایی و 1 درصد به مهدی کروبی رای داده‌اند. 24 درصد از پاسخ به
این سوال امتناع کرده‌ و 3 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند
.
به نظر شما این انتخابات تا چه میزان آزاد و عادلانه بود؟

از نظر 66 درصد پاسخگویان، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاملا آزاد
و عادلانه و‌ از نظر 17 درصد تا حدی آزاد و عادلانه بوده و از نظر 5درصد
چندان آزاد و عادلانه نبوده است. 5 درصد نیز بر این عقیده‌اند که
انتخابات اصلا آزاد و عادلانه نبوده است. 5 درصد گزینه «نمی‌دانم» را
برگزیده و 2 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
تا چه میزان به نتایج اعلام شده این انتخابات اعتماد دارید؟

از پاسخگویان 62 درصد به نتایج اعلام شده در حد «زیاد» و 21 درصد «تا
حدی» اعتماد دارند،6 درصد گفته‌اند به نتایج اعلام شده چندان اعتمادی
ندارند و 7‌درصد نیز اصلا به این نتایج اعتماد ندارند. 2 درصد گزینه
«نمی‌دانم» را برگزیده و 2 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند.

اگر همین فردا انتخابات مجددا برگزار شود شما به چه کسی رای خواهید داد؟
از پاسخگویان 49 درصد به احمدی‌نژاد،8 درصد به میرحسین موسوی، 2 درصد به
محسن رضایی و 1 درصد به کروبی رای خواهند داد.13 درصد گفته‌اند در
انتخابات شرکت نخواهم کرد. 19 درصد از پاسخگویی امتناع کرده و 8 درصد
گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند
.
با توجه به مسائل پیش آمده قبل، حین و پس از انتخابات، آیا به نظر شما
آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور مشروع ایران است یا خیر؟
از پاسخگویان 81 درصد آقای احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور مشروع ایران دانسته
و 10 درصد با این موضوع مخالفت کرده‌اند، 4 درصد گزینه «نمی‌دانم» را
برگزیده‌ و 5 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
‌.
شما فکر می‌کنید آقای احمدی‌نژاد به هنگام صحبت با مردم تا چه حد صادق
است؟
  از پاسخگویان 48 درصد احمدی‌نژاد را «بسیار صادق» و 33 درصد وی را «تا
حدی صادق» می‌دانند، 6 درصد احمدی‌نژاد را چندان صادق نمی‌دانند و 5 درصد
نیز وی را اصلا صادق نمی‌دانند. 5 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند
و 3 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
به نظر شما آیا مقام رهبری پس از برگزاری انتخابات باید از آقای
احمدی‌نژاد حمایت می‌کرد یا خیر؟
از پاسخگویان 76 درصد بر این عقیده‌اند که باید از ایشان حمایت می‌کرد و
13 درصد معتقدند نباید از ایشان حمایت می‌کرد. 6درصد گزینه «نمی‌دانم» را
برگزیده‌اند و 5 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
تا چه حد به عملکرد دولت در انجام اقدامات صحیح اعتماد دارید؟
  از پاسخگویان 54 درصد «اکثر اوقات»، 31 درصد «بعضی اوقات» و 9 درصد به
ندرت به عملکرد دولت اعتماد دارند. 2 درصد نیز گفته‌اند اصلا به عملکرد
دولت اعتماد ندارند. 2 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و یک درصد
از پاسخگویی امتناع کرده‌اند.
مقایسه نتایج سوال مذکور در این نظرسنجی با نظرسنجی سال گذشته حاکی از
افزایش اعتماد به عملکرد دولت نسبت به سال گذشته است
.
در مجموع رضایت شما از نظام حکومتی ایران به چه میزان است؟
  از پاسخگویان 41 درصد اظهار داشته‌اند از نظام حکومتی ایران «بسیار
راضی»،‌46 درصد تا حدی راضی و 7 درصد تا حدی ناراضی بوده و 3 درصد نیز
کاملا ناراضی هستند. 2 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و یک درصد
از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
از پاسخگویان پرسیده شده است: به نظر شما روش گزینش مقام رهبری با اصول
دموکراسی انطباق دارد یا خیر؟
از پاسخگویان 55 درصد  روش گزینش مقام رهبری را با اصول دموکراسی سازگار
و 14 درصد با اصول دموکراسی ناسازگار دانسته‌اند. 5 درصد در پاسخ
گفته‌اند بستگی دارد. 19 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 7 درصد
از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
آیا فکر می‌کنید حمایت از یک داوطلب در انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان
مناسب است یا فکر می‌کنید که آنها همیشه باید بی‌طرف باشند؟
  از پاسخگویان 75 درصد بر این عقیده‌اند که شورای نگهبان باید همیشه
بی‌طرف بماند، 16 درصد گفته‌اند مناسب است که در انتخابات از کاندیدایی
خاص حمایت کند و 2 درصد اظهار داشته‌اند بستگی دارد. 5 درصد گزینه
«نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 2 درصد نیز از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
از پاسخگویان پرسیده شده است: نظر شما درباره قدرت مقام رهبری در قانون
اساسی چیست؟
از پاسخگویان 61 درصد معتقدند قانون اساسی به مقام رهبری به اندازه لازم
قدرت داده است،‌17 درصد بر این باورند که قدرتی بیش از حد لازم داده است
و 6 درصد بر این عقیده‌اند که قدرتی کمتر از حد لازم داده است. 12 درصد
گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 4 درصد از پاسخگویی امتناع کرده‌اند
.
مقایسه وضع فعلی با 4 سال گذشته
از پاسخگویان 42 درصد معتقدند که وضع اقتصادی آنها نسبت به 4 سال پیش
تغییر نکرده است. از نظر 31 درصد وضع اقتصادی آنها بدتر و از نظر 27 درصد
وضع اقتصادی آنها بهتر شده است
.
وضع اقتصادی کشور
از پاسخگویان 45 درصد بیان داشته‌اند که وضع اقتصادی کشور بدتر شده است.
از نظر 29 درصد وضع اقتصادی کشور بهتر و از نظر 14 درصد تغییری نکرده
است. 10 درصد نیز گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 2 درصد از پاسخ به
این سؤال امتناع کرده‌اند
.
میزان عدالت اقتصادی در سراسر کشور
از پاسخگویان 35 درصد معتقدند وضع عدالت اقتصادی بدتر شده است. از نظر
30 درصد وضع عدالت اقتصادی در کشور بهتر شده و از نظر 18 درصد تغییری
نکرده است14 درصد نیز گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 13 درصد از پاسخ
دادن امتناع کرده‌اند.
توانایی ایران در برابر فشارهای خارجی
به اعتقاد 57 درصد پاسخگویان توانایی ایران در برابر فشارهای خارجی رشد
یافته است. از نظر 14درصد توانایی ایران در برابر فشارهای خارجی کاهش
یافته و از نظر 13درصد تغییری نکرده است. 14درصد گزینه «نمی‌دانم» را
برگزیده‌اند و 2 درصد از پاسخ دادن به سؤال امتناع کرده‌اند.
میزان آزادی‌های شهروندان در جامعه ایران
از پاسخگویان 48 درصد بر این عقیده‌اند که میزان آزادی‌های شهروندان در
جامعه ایرانی افزایش یافته، از نظر 33 درصد میزان آزادی‌های شهروندان
کاهش یافته و از نظر 22 درصد تغییری نکرده است. 6 درصد گزینه «نمی‌دانم»
را برگزیده‌اند و یک درصد از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند.
روابط ایران با کشورهای غربی
از پاسخگویان 33 درصد معتقدند که روابط ایران با کشورهای غربی بهتر شده
است. از نظر 30 درصد روابط ایران با کشورهای غربی بدتر شده و از نظر 16
درصد تغییری نکرده است. 18 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده‌اند و 3
درصد از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند
.
از پاسخگویان پرسیده شده است: میزان اعتماد شما نسبت به هر یک از نهادهای
کشور تا چه حدی است؟

الف) مجلس:
از پاسخگویان 40 درصد در حد «زیاد» به مجلس شورای اسلامی اعتماد دارند،
39 درصد پاسخگویان تا حدی به مجلس اعتماد داشته و 7 درصد گفته‌اند چندان
اعتمادی ندارند. 8 درصد نیز اصلاً به مجلس شورای اسلامی اعتماد
نداشته‌اند. 4 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و 2 درصد نیز از پاسخ به
سؤال امتناع کرده‌اند
.
ب) وزارت کشور:
از پاسخگویان 38 درصد در حد زیاد به وزارت کشور اعتماد داشته، 34 درصد
پاسخگویان تا حدی به وزارت کشور اعتماد دارند، 6 درصد گفته‌اند چندان
اعتمادی نداشته و 6 درصد نیز اصلاً به وزارت کشور اعتماد ندارند.13 ‌درصد
گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و 3 درصد نیز از پاسخ به سؤال امتناع
کرده‌اند.
ج) رئیس‌جمهور:
از پاسخگویان 64 درصد در حد زیاد به رئیس‌جمهور اعتماد داشته و 21 درصد
تا حدی اعتماد دارند، 5 درصد چندان اعتماد نداشته و 6 درصد نیز به
رئیس‌جمهور اصلاً اعتماد ندارند. 2 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و 2
درصد نیز از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند.
.
د)قوه قضائیه:
از پاسخگویان 43 درصد در حد زیاد به قوه قضائیه اعتماد داشته و 30 درصد
تا حدی اعتماد دارند، 7 درصد چندان اعتماد نداشته و 7 درصد نیز به قوه
قضائیه اصلاً اعتماد ندارند. 11 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و 2
درصد نیز از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند
.
هـ) شورای نگهبان:
از پاسخگویان 42 درصد در حد زیاد به شورای نگهبان اعتماد داشته و 29
درصد تا حدی اعتماد دارند، 6 درصد پاسخگویان چندان اعتماد نداشته و 6
درصد نیز به شورای نگهبان اصلاً اعتماد ندارند. 15 درصد گزینه «نمی‌دانم»
را برگزیده‌ و 2 درصد نیز از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند
.
و) نیروی انتظامی:
از پاسخگویان 52 درصد در حد زیاد به نیروی انتظامی اعتماد داشته و 31
درصد تا حدی اعتماد دارند، 6 درصد چندان اعتماد نداشته و 7 درصد نیز به
نیروی انتظامی اصلاً اعتماد ندارند. 3 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده
و یک درصد نیز از پاسخ به سؤال امتناع کرده‌اند
.
از پاسخگویان پرسیده شده است، به نظر شما در زمانی که نگرانی‌هایی درباره
عادلانه بودن برگزاری انتخابات در کشورها وجود دارد، ناظران بین‌المللی
سازمان ملل برای اعمال کنترل بر روند انتخابات باید اجازه حضور داشته
باشند یا خیر؟
از پاسخگویان 55 درصد مخالف حضور ناظران بین‌المللی و 37 درصد موافق
حضور آنان بوده‌اند. 6 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و 2 درصد نیز از
پاسخ امتناع کرده‌اند.
از پاسخگویان پرسیده شده است: تا چه اندازه از روش‌ها و فرایندهای انتخاب
مقامات کشور احساس رضایتمندی می‌کنید؟
از پاسخگویان 40 درصد از روش‌ها و فرایندهای انتخاب مقامات کشور «بسیار
راضی» بوده‌اند، 41 درصد از این روش‌ها تا حدی رضایت داشته و 10 درصد
چندان رضایتی از آن ندارند. 6 درصد نیز اصلاً از روش‌ها و فرایندهای
انتخاب مقامات راضی نبوده‌اند. 2 درصد گزینه «نمی‌دانم» را برگزیده و یک
درصد از پاسخگویان از پاسخ به این سؤال امتناع کرده‌اند.
درباره این سؤال، مقایسه نتایج نظرسنجی جدید با نظرسنجی فوریه 2008 همین
مؤسسه نشان می‌دهد درصد افرادی که از روند انتخاب مقامات کشور بسیار
رضایت دارند افزایش چشمگیری داشته است. همچنین در نظرسنجی جدید، درصد
افرادی که چندان رضایت ندارند تقریبا به نصف نتایج نظرسنجی پیشین کاهش
یافته است
.
نتایج این نظرسنجی حاوی نکات زیر است:
- پاسخگویان وضع اقتصادی خود، کشور و میزان عدالت اقتصادی را در مقایسه
با 4 سال پیش بدتر ارزیابی کرده‌اند که این امر درباره بدتر شدن وضع
اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی چشمگیرتر است
.
- در میان اشخاص و نهادهایی که بالاترین میزان اعتماد پاسخگویان را کسب
کرده‌اند شخص رئیس‌جمهور با 64 درصد و سپس نیروی انتظامی با 52درصد‌
بالاترین میزان اعتماد را به خود اختصاص داده‌اند
.
- روحیه عدم اجازه دخالت بیگانگان در امور کشور در میان ایرانیان همچنان
بالاست که این امر بویژه درباره مخالفت با حضور ناظران بین‌المللی برای
نظارت بر انتخابات کشور هویداست
.
- نتایج میزان رضایتمندی پاسخگویان از روند انتخابات کشور (81 درصد) که
خود شاخص مهمی برای میزان مشروعیت یک نظام سیاسی به شمار می‌آید نشان از
مشروعیت بالای جمهوری اسلامی است که نسبت به نظرسنجی پیش‌تر همین موسسه
در این مورد افزایش چشمگیری (19 درصد) داشته است
.
- بر حسب این نظرسنجی، میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 87 درصد
است که با میزان مشارکت واقعی مردم در این انتخابات (4/84 درصد) تا حدود
زیادی منطبق بوده و حتی افزون بر آن است که این امر نشان‌دهنده عدم وقوع
تخلف یا به ادعای مخالفان، تقلب است
.
نتایج این نظرسنجی درباره رای پاسخگویان به داوطلبان ریاست‌جمهوری حاکی
از رای قاطع آقای احمدی‌نژاد و پیروزی ایشان در مرحله اول است
. .
- نتایج مربوط به سوالات «میزان آزاد و عادلانه بودن انتخابات» (66درصد)،
«میزان اعتماد به نتایج اعلام شده انتخابات» (62 درصد)‌ و مشروعیت آقای
احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور نشان‌دهنده مشروعیت این انتخابات و شخص
ایشان (81 درصد) با وجود مخالفت‌ها و جوسازی‌های داخلی و خارجی بوده است
.
- اگر چه نتایج سوال مربوط به رای پاسخگویان در صورت برگزاری مجدد
انتخابات نشان‌دهنده کاهش چند درصدی رای رئیس‌جمهور است اما در مقایسه با
آن، رای رقبا که فضای جامعه را با اقدامات خود ملتهب کردند بشدت کاهش
یافته و نکته مهم‌تر افزایش میزان عدم شرکت در انتخابات است که از خواست
مردم برای وجود آرامش در جامعه و نارضایتی آنان از بر هم خوردن امنیت
جامعه حکایت دارد
.
- نتایج مربوط به «صداقت رئیس‌جمهور در سخن با مردم» (48 درصد)
‌نشان‌دهنده رد ادعا و اتهامات مخالفان ایشان درباره عدم صداقت ایشان
است.
- نظر پاسخگویان درباره ضرورت حمایت رهبری از آقای احمدی‌نژاد (76 درصد)
نشان‌دهنده درستی اقدام رهبری و رد ادعای مخالفان است.
-
میزان اعتماد پاسخگویان به اقدامات دولت (54 درصد اکثر اوقات و 31 درصد
بعضی اوقات) نشان‌دهنده اعتماد بالای مردم به اقدامات دولت است که در
قیاس با نتایج سال 2008 افزایش یافته است.
-
میزان رضایت پاسخگویان از نظام حکومتی ایران (41 درصد بسیار راضی و 46
درصد تا حدی راضی) نشان‌دهنده مشروعیت و رضایت بسیار بالا از نظام نزد
مردم است.
-
درباره روش گزینش مقام معظم رهبری و انطباق آن با اصول دموکراسی، نتایج
حاکی از اعتماد پاسخگویان (55 درصد) به انطباق روش گزینش با اصول
دموکراسی است که نشان‌دهنده مقبولیت بالای این روش و رد ادعای مخالفان و
معاندان و ایجاد شبهات در این زمینه است. همچنین درباره قدرت مقام معظم
رهبری در قانون اساسی نیز نتایج دلالت بر تایید کامل این میزان اختیارات
از سوی پاسخگویان (61 درصد) دارد.
-
ضرورت بی‌طرفی از سوی اعضای شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات مورد
تاکید پاسخگویان (75 درصد) قرار گرفته است
.
http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=184479

/ 0 نظر / 7 بازدید